Thông tin tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận chính trị: Điều kiện, giáo trình, tài liệu, điểm chuẩn, học phí, cách xét tuyển, khối nào, chỉ tiêu

trung cấp lý luận chính trị

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị là nơi bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và các Đảng viên những kiến ​​thức lý luận chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin. Những tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng. Bên cạnh đó là những chính sách pháp luật của Nhà nước. Trình độ Trung cấp Lý luận Chính trị có vai trò vô cùng quan trọng. Căn cứ để các cơ quan đoàn thể có thể xây dựng được kế hoạch về công tác đào tạo cùng với bồi dưỡng trình độ. Vậy thì hãy để Reviewedu bật mí thông tin tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị qua bài viết dưới đây nhé. 

Điều kiện để học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị

Đối tượng đủ điều kiện được học lớp Trung cấp Lý luận chính trị 

Có đủ các điều kiện sau:

 • Đảng viên dự bị hoặc chuyên trách.
 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với người dân tộc thiểu số.
 • Được tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cử đi học.
 • Đối với các cán bộ giáo dục không chuyên yêu cầu nữ từ 33 tuổi trở lên và nam từ 35 tuổi trở lên.
 • Không trong quá trình tố tụng hình sự hoặc kỷ luật.

Đối tượng đủ điều kiện được miễn học Trung cấp Lý luận chính trị

 • Những người tốt nghiệp học viện, trường đại học, cao đẳng các trường chuyên về kinh tế – quản lý, kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn trong nước.
 • Người đã tốt nghiệp hoặc hoàn thành chương trình trung học chính trị tại các trường chính trị của tỉnh. Trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt, có thẩm quyền giao trách nhiệm đào tạo trung cấp lý luận chính trị.
 • Sinh viên tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo. Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương. Ngoài ra còn các tổ chức đoàn thể trong trường chính trị tỉnh, các thành phố trực thuộc trung ương.

Giáo trình và Tài liệu lớp học Trung cấp Lý luận Chính trị

Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 • Sách được cấu thành bởi ba bộ không thể tách rời của Chủ nghĩa Mác – Lênin: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. So với sổ tay cũ, sách hướng dẫn mới này bao gồm 24 bài học. Trong đó, môn Triết học Mác – Lênin từ bài 01 đến bài 11. Kinh tế chính trị Mác – Lênin từ bài 12 đến bài 17. Chủ nghĩa xã hội khoa học từ bài 18 đến bài 24. Nội dung chương trình dựa trên kế thừa của sách giáo khoa cũ, đồng thời có nhiều thay đổi về mặt: nội dung bài học lớn hơn do số tiết tăng lên; cập nhật nội dung mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các bài học được xây dựng trên cơ sở giờ học và không có thời gian thảo luận riêng biệt như trước đây.

Giáo trình về Nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Cuốn sách gồm 6 bài học, bao gồm những nội dung cơ bản, quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về chính quyền của dân, do nhân dân và vì nhân dân; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xứng đáng là Đảng có đạo đức và văn minh. Trong điều kiện hiện nay, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế xây dựng đất nước của Cách mạng Việt Nam.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cuốn sách gồm 4 bài với 48 tiết, tập trung làm rõ quá trình ra đời của Đảng. Lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, làm rõ những thành tựu đã đạt được và tổng kết những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 90 năm qua; Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, giáo dục truyền thống cách mạng; bồi dưỡng lòng yêu nước; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Xây dựng Đảng

 • Cuốn sách gồm 9 bài, giới thiệu về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về Đảng Cộng sản; đề cập đến những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và dựa trên những cơ sở lý luận, cẩm nang đề cập đến những nội dung cụ thể trong công tác xây dựng Đảng.

Giáo trình về Đường lối, Chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam

 • Cuốn sách gồm 12 bài, nội dung giáo trình nhằm trang bị những kiến ​​thức cơ bản về định hướng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội như kinh tế, văn hóa xã hội. Giáo dục khoa học và công nghệ, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng và an ninh, đối ngoại, tất cả được biên soạn, cập nhật các quan điểm, chủ trương, chính sách của các cấp lãnh đạo theo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam

 • Cuốn sách có 4 bài học, dựa trên học thuyết tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tri thức tiến bộ của nhân loại về Nhà nước và pháp luật. Môn học này phân tích và thảo luận một cách khoa học, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Pháp luật xã hội chủ nghĩa và hệ thống pháp luật Việt Nam; chính quyền địa phương ở Việt Nam và việc thực thi pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam.

Giáo trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội

 • Cuốn giáo trình này gồm 6 bài học, nội dung xoay quanh giới thiệu về những kiến ​​thức cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở nước ta bao gồm: Công đoàn Viên chức Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Kiến thức bổ trợ

 • Giáo trình Trung cấp lý luận Chính trị “ Kiến thức bổ trợ” bao gồm 15 bài. Nội dung cuốn giáo trình này giới thiệu những kiến ​​thức chung; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; kiến thức về nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, cuốn sách này còn cung cấp kiến thức về xây dựng đội ngũ cán bộ; công chức; viên chức có phẩm chất; năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới; về phát triển nông nghiệp; kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; vấn đề quản lý các hoạt động tôn giáo; tín ngưỡng; bảo vệ môi trường.

Điểm chuẩn để học lớp Trung cấp Lý luận chính trị 

Năm 2022, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo miễn thi đối với hình thức xét tuyển vào lớp Trung cấp Lý luận chính trị.

Học phí lớp Trung cấp Lý luận chính trị

Dự kiến học phí năm 2022 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương là: 10.000.000 VNĐ/học viên/khóa học.

Cách xét tuyển vào lớp Trung cấp lý luận chính trị

Chỉ cần là Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại: Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trường, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Công Thương. Cán bộ các Đảng bộ thuộc Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương. Đảng uỷ khối doanh nghiệp Trung ương thuộc một trong các đối tượng sau đây:

 • Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Ban hoặc các đơn vị tương đương cấp phòng;
 • Quy hoạch Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Ban hoặc các đơn vị tương đương cấp phòng;
 • Cán bộ có đủ 6 năm giữ ngạch chuyên viên và tương đương;
 • Giảng viên giảng dạy các môn về Chủ nghĩa Mác – Lênin;
 • Lịch sử Đảng; Xây Dựng Đảng; Tư tưởng Hồ chí Minh.

Sẽ được đăng ký học tại lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Khối tuyển sinh vào lớp Trung cấp Lý luận chính trị

Bởi vì chỉ xét tuyển theo hình thức đối tượng nên lớp Trung cấp lý luận chính trị không xét tuyển theo khối tuyển sinh.

Chỉ tiêu xét tuyển vào lớp Trung cấp Lý luận chính trị

Không quy định cụ thể chỉ tiêu mỗi lớp học Trung cấp lý luận chính trị. Chỉ cần đáp ứng các điều kiện tuyển sinh đã nêu trên thì có thể đăng ký học tại lớp Trung cấp này.

Hồ sơ xét tuyển vào lớp Trung cấp lý luận chính trị

 • 01 đơn dự tuyển (theo mẫu).
 • Công văn cử dự tuyển của cấp có thẩm quyền.
 • Sơ yếu lý lịch ( theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương) tại thời điểm đăng ký dự tuyển có dán ảnh, đóng dấu giáp lai. Có xác nhận của chính quyền hoặc cơ quan, đơn vị đang công tác.
 • Bản sao văn bằng cao nhất.

Kết luận

Những thông tin bổ ích về lớp Trung cấp lý luận chính trị được Reviewedu khái quát một cách cụ thể nhất, hy vọng rằng quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu đang có ý định học tiếp để lấy bằng hệ Trung cấp này có thể tham khảo và lựa chọn nhé.

Xem thêm:

Thông tin tuyển sinh Trung cấp Công an: Điều kiện thi, điểm chuẩn, học phí, cách xét tuyển, khối nào, chỉ tiêu

Top các trường Trung cấp Công an tại Việt Nam

Thông tin tuyển sinh trường Trung cấp nghề Quang Trung: Điều kiện thi, điểm chuẩn, học phí, cách xét tuyển, khối nào, chỉ tiêu

Top các trường Trung cấp Y Dược tại Việt Nam

Top các trường Trung cấp Đại Việt tại Việt Nam

4.7/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *