Bản quyền & Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin chi tiết về Bản quyền và Miễn trừ trách nhiệm trên trang của ReviewEdu. Tìm hiểu về điều khoản sử dụng, hạn chế sử dụng, và cam kết miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Đảm bảo hiểu rõ quyền và trách nhiệm khi sử dụng thông tin từ trang web của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng

Khi bạn truy cập hoặc tải thông tin từ trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được mô tả trong thông báo này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn được coi là đã chấp nhận những điều khoản này.

Hạn chế sử dụng

Nội dung trang web của ReviewEdu là tài sản của ReviewEdu và mọi quyền đều được bảo vệ. Bạn không được sao chép, mô phỏng, chuyển giao, đăng tải, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ phần hoặc toàn bộ nội dung nào từ trang web của ReviewEdu mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ ReviewEdu.

Thương hiệu và logo xuất hiện trên trang web này là tài sản của ReviewEdu và không được sử dụng trên bất kỳ trang web nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ ReviewEdu. Tên ReviewEdu.net hoặc bất kỳ thương hiệu nào khác liên quan không được đưa vào địa chỉ Internet mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ ReviewEdu.

Miễn trừ trách nhiệm

ReviewEdu cố gắng cung cấp thông tin trung thực và chính xác nhất trên trang web này.

Thông tin này có thể được sử dụng cho quyết định đầu tư cá nhân và người sử dụng chịu mọi rủi ro. ReviewEdu bảo lưu quyền sửa đổi thông tin và chức năng của trang web này mà không cần thông báo trước.
ReviewEdu cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web này tuân thủ yêu cầu về độ tin cậy, trung thực và chính xác. Tuy nhiên, ReviewEdu không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong trang web này có thể xuất phát từ tình trạng không thể kiểm soát được.

ReviewEdu không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả ngoài ý muốn nào phát sinh từ gián đoạn, trì hoãn hoặc hư hại trang web do mất điện, hỏng đường dây điện thoại, hỏng Internet hoặc các tình huống ngoài khả năng kiểm soát của ReviewEdu.

Máy chủ của ReviewEdu đặt tại Việt Nam và ReviewEdu không chấp nhận sử dụng tài liệu hoặc nội dung từ trang web này bên ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không có sự đồng ý bằng văn bản. Bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương và quốc tế khi truy cập trang web từ các địa điểm khác nhau.

Không có thông tin nào trên trang web ReviewEdu nhằm mục đích đề nghị, thuyết phục hoặc mời mua hoặc bán chứng khoán hoặc công cụ tài chính. Các thông tin chỉ xuất hiện để tuân thủ các quy định pháp luật.
Thông tin và dịch vụ từ trang web ReviewEdu không được sử dụng, tải xuống hoặc truyền bá đến những nơi mà việc lưu trữ, sử dụng hoặc truyền thông tin có thể vi phạm luật pháp, quy định của cơ quan nhà nước, hoặc nơi ReviewEdu không được phép cung cấp thông tin và dịch vụ này. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể không sẵn có hoặc không phục vụ cho một số quốc gia hoặc đối tượng khách hàng.

Trách nhiệm của bạn

Bằng cách truy cập trang web của ReviewEdu, bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ ReviewEdu khỏi mọi khiếu nại từ bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng trang web và miễn trừ mọi thiệt hại, chi phí, hành động, khiếu kiện, khiếu nại, bồi thường, chi phí pháp lý, hoặc trách nhiệm nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này hoặc vi phạm các điều khoản trong Điều khoản Sử dụng này.

Liên kết

ReviewEdu không chịu trách nhiệm đối với các tài liệu do bên thứ ba soạn thảo hoặc xuất bản có đường liên kết đến trang web của ReviewEdu. Nếu bạn quyết định truy cập các trang web liên kết, bạn tự chịu mọi rủi ro và có trách nhiệm bảo vệ mình khỏi vi-rút hoặc yếu tố gây hại khác.

Thông tin do bạn cung cấp

Bất kỳ tài liệu nào bạn gửi đến ReviewEdu, bao gồm cả qua email hoặc trang web, sẽ được coi là không cần bảo mật. ReviewEdu không chịu trách nhiệm đối với những tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào và có toàn quyền sao chép, sử dụng, công bố, chuyển thể, sáng tạo và phân phối tài liệu này theo bất kỳ cách nào mà không cần hạn chế. ReviewEdu cũng có quyền sử dụng mọi ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong những tài liệu này cho mọi mục đích, bao gồm việc phát triển, xây dựng và tiếp thị sản phẩm phù hợp. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả tài liệu gửi đến ReviewEdu phù hợp để xuất bản và bạn đồng ý bồi thường ReviewEdu nếu có khiếu kiện từ bên thứ ba liên quan đến những tài liệu này.

Quá trình xử lý thông tin là dữ liệu cá nhân của bạn sẽ tuân thủ Chính sách Bảo mật của ReviewEdu. Mọi yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn cần được gửi đến ReviewEdu và sẽ được xử lý thông qua địa chỉ được cung cấp trong Chính sách Bảo mật.

Cookies

Cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ có thể được một trang web gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập trang web đó. ReviewEdu có thể sử dụng cookie để ghi lại xu hướng truy cập trang web của người xem. Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để cảnh báo trước khi chấp nhận cookie hoặc từ chối chúng khi trình duyệt thông báo về sự xuất hiện của cookie. Bạn cũng có thể từ chối tất cả cookie bằng cách tắt tính năng này trong trình duyệt.