Học trung cấp lý luận hành chính là như thế nào? Chương trình học, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu

trung cấp lý luận hành chính

Hiện nay, công tác nâng cao trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, đảng viên  luôn là yêu cầu cần thiết và cấp bách. Vậy hình thức học Trung cấp lý luận hành chính được đào tạo như thế nào? Cùng theo dõi Reviewedu để bật mí ngay nhé.

Học Trung cấp Lý luận Hành chính là như thế nào?

Mục tiêu chung

Trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương và một số đối tượng khác những kiến ​​thức cơ bản, cần thiết về lý luận chính trị, hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phẩm chất lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ  Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Mục tiêu cụ thể

Về kiến ​​thức:

 • Trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức cơ bản, cần thiết về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số nội dung  khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Về kỹ năng:

 • Giúp học viên  vận dụng kiến ​​thức lý luận Mác – Lênin, đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác; các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ nhất định trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Việt Nam.

Về thái độ:

 • Giúp học viên củng cố niềm tin  vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương.

Đối tượng đào tạo

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  cơ sở.
 • Công chức thường trực, phó trưởng phòng nguồn, phó trưởng phòng, ban, ngành cấp huyện và tương đương.
 • Trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương.

Tiêu chuẩn đào tạo đối tượng 

 • Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
 • Có đủ sức khỏe để học tập.
 • Được  Đảng, chính quyền, đoàn thể cho đi học. 

Xem thêm:

Thông tin tuyển sinh trung cấp Sagontourist: Điều kiện thi, điểm chuẩn, học phí, cách xét tuyển, khối nào, chỉ tiêu

Thông tin tuyển sinh Trung cấp Cảnh sát nhân dân 1 năm 2020 2021 2022: Điều kiện thi, điểm chuẩn, học phí, cách xét tuyển, khối nào, chỉ tiêu

Chương trình đào tạo lớp Trung cấp Lý luận Hành chính

 • Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính có tổng thời lượng  1.056 tiết, được chia thành 07 phần,  gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những nét cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Các câu hỏi cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính của nhà nước; Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống cộng đồng; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; Tình hình và nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành); Làm nghiên cứu vào cuối khóa học, chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa, kỳ thi cao học hoặc viết bài luận cuối khóa.
 • Tham gia lớp học này,  cán bộ quản lý, công chức, viên chức được nâng cao năng lực, trình độ và đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn thống nhất của các chức danh nghề nghiệp theo  quy định của pháp luật về cán bộ. , Cán bộ công  chức.

Giáo trình và tài liệu tham khảo lớp Trung cấp Lý luận Hành chính

Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 • Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử
 • Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
 • Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 • Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân
 • Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
 • Liên minh công – nông – trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản
 • Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản
 • Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản
 • Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền
 • Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
  • Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
  • Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
  • Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975)
  • Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)
  • Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay)

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước

 • Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa
 • Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
 • Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
 • Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Nội dung cơ bản một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Kinh tế, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật Dân sự)
 • Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
 • Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa
 • Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước
 • Lý luận về quản lý hành chính nhà nước
  • Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở
  • Quản lý ngân sách địa phương
  • Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở
  • Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở
  • Quản lý hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế ở cơ sở
  • Quản lý hành chính – tư pháp ở cơ sở
  • Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở cơ sở
  • Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở
  • Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
  • Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở

Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội

 • Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam
 • Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
 • Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội
  • Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ
  • Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo
  • Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người
  • Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 • Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay
 • Xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng – an ninh
 • Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay
 • Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân

 • Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
  • Hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
  • Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
  • Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
  • Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
  • Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
  • Kỹ năng xử lý tình huống chính trị – xã hội ở cơ sở
  • Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở
  • Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
  • Kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở
  • Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
  • Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên
  • Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ
  • Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở
  • Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng
  • Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận
  • Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
  • Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư
  • Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy

Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành)

 • Lịch sử Đảng bộ địa phương (hoặc ngành)
 • Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương (hoặc ngành)
 • Một số báo cáo chuyên đề về địa phương (hoặc ngành)
 • Nghiên cứu thực tế cuối khoá, ôn thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa
 • Đi nghiên cứu thực tế địa phương (hoặc ngành) và viết thu hoạch
 • Ôn thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa

Kết luận

Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết để xây dựng năng lực chính trị, lý luận chính trị,  niềm tin vào Đảng, vào tương lai của dân tộc. Việc đào tạo trung cấp chính trị cũng  cần thiết nếu  Đảng viên muốn  giữ các chức vụ lãnh đạo trong Đảng và bộ máy nhà nước hoặc trong một tổ chức. Qua bài viết mà Reviewedu chia sẻ, hy vọng rằng các cán bộ, đảng viên có nhu cầu học bổ sung thêm Lý luận Hành chính có thể tham khảo.

Xem thêm:

Top các trường trung cấp luật tại Việt Nam

Hệ trung cấp là gì? Top những vấn đề liên quan đến hệ trung cấp

Hệ trung cấp tiếng anh là gì? Top những vấn đề về hệ trung cấp tiếng anh

4/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *